German Mini Expo

German Mini Expo

German മിനി എക്സ്പോ 2024..

ഇതെന്താ സംഭവം? 🤔

♻️സംഭവം simple ആണ് 3 ജർമൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഏപ്രിൽ മാസം Skymark Education കൊച്ചി ഓഫീസിൽ നേരിട്ടെത്തുന്നു ..
♻️സ്റ്റുഡന്റ്സിന് ജർമ്മനിയിൽ പഠിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ .
♻️ജർമ്മനിയിലെ top റാങ്കിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ മികച്ച കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചറിയാം

▪️Free documentation analysis
▪️Free visa guidance
▪️one on one session

♻️ജർമ്മനിയിൽ പഠിക്കാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുത്താൽ ലഭിക്കും
♻️For Free Registration connect with us ..

Book your free counselling session👇
📲9605771771

  • Category : Education
  • 08 Apr 2024 - 17 Apr 2024
  • 02:52 PM to 02:52 PM
  • Speaker : Narender Reddy, Mohit dogra, yesoda kamala
Join Webinar
Name cannot be empty
Mobile cannot be empty
Registered successfully!
Registration failed!

Upcoming Events

Find Best Courses around the globe

Explore the premier courses worldwide with Skymark Education, a reputable overseas education and study visa consultancy serving students across Kerala.